Actualité

RGTR - Réorganisation du réseau


Am Kader vun der Reorganisatioun vum RGTR-Reseau trëtt den 9. Mee 2021 een neien Horaire a Kraaft.

D' Ännerung vum Réseau ass a méi Phasen opgedeelt an et gi kontinuéierlech Upassunge gemaach.

Wann Dir Umierkungen oder Reklamatiounen zum neie Réseau hutt, kënnt Dir der Gemeng dës iwwer E-Mail secretariat@wincrange.lu matdeelen.

Är Ureegunge gi mat den zoustännege Servicer vum RGTR beschwat, fir eventuell Upassunge virzehuelen.


 - 


Dans le cadre de la réorganisation du réseau RGTR, un nouvel horaire entre en vigueur en date du 9 mai 2021.

Le changement du réseau est réalisé en plusieurs phases et des adaptations ont lieu de manière continue.

Si vous avez des suggestions ou réclamations liées au nouveau réseau, vous pouvez les adresser à la commune par e-mail à l'adresse secretariat@wincrange.lu.

Vos remarques seront discutées avec les services compétents du RGTR afin de prévoir des adaptations éventuelles.

 


Adaptations horaires mai 2021 

Adaptations horaires à partir du 27 juin 2021