Actualité

Réunion du conseil communal

La prochaine réunion du conseil communal aura lieu le 26 mars 2021 à 13h30 au Centre culturel à Wincrange.

-

Déi nächst Réunioun vum Gemengerot fënnt den 26. Mäerz 2021 ëm 13:30 Auer am Centre culturel zu Wëntger statt. 

-

Die nächste Sitzung des Geimeinderats findet am 26. März 2021 um 13:30 Uhr im Kulturzentrum in Wintger statt.