Détail de la publication

Publication

Gemengeblad N° 10 2009-01

  • Gemengeblad

Vorstellung des Fotobands „Die Kirchen der Gemeinde Wintger“ von Claude Fandel Säit 2 De Gemengebudget Säit 3 Gemeinderatssitzung vom 12. November 2008 Säit 4 Installatioun vam neie Paschtouer Carlos Romario Arnold Säit 10 Gemeinderatssitzung vom 3. Dezember 2008 Säit 11 Gemeinderatssitzung vom 16. Dezember 2008 Säit 14 Budget rectifié de l’exercice 2008 et 2009 Säit 18 Jahresabschlussfeier der Gemeinde Wintger Säit 18 Informationsabend der Wintger Umweltkommission Säit 19 Liste goudronnage 2008 Säit 19 Arbeiten in unserer Gemeinde Säit 20 Schlüsselübergabe des neuen Feuerwehrgebäudes Säit 22 Avis: Sportifs méritants 2008 / Mitteilung: Verdienstvolle Sportler 2008 Säit 23 Vakanzatelier Wëntger Schoul 2009: Opruff fir Moniteuren m/f Säit 23 Les services de l’entraide (Comité National de Défense Sociale asbl) Säit 24 Le commissariat de proximité et d’intervention de Troisvierges Säit 25 Livraison à domicile de médicaments Säit 26 Einbruchsvorbeugung: Der gute Nachbar Säit 27 Mega Sketch-owend den 21. an 22. Maerz 2009 Säit 28 Zirkus Pompitz an eis Schoulkanner den 27. an 28. März 2009 Säit 28

Télécharger