Détail de la publication

Publication

Gemengeblad N° 06 2007-03

  • Gemengeblad

Vakanzatelier 2007 Säit 2 Summerzaït – Vakanzenzaït... Säit 3 Gemeinderatssitzung vom 04. Juli 2007 Säit 4 Nationalfeiertag: Ehrung verdienstvoller Mitbürger in Wintger Säit 7 Gemeinderatssitzung vom 16. Juli 2007 Säit 8 Gemeinderatssitzung vom 27. Juli 2007 Säit 11 Schulorganisation 2007 – 2008 Säit 13 Règlement relatif à l’utilisation de la piscine à Wincrange Säit 16 Einweihung des neuen «Garten auf Reisen» in Lullingen Säit 19 Gemeinderatssitzung vom 22. August 2007 Säit 20 Elterevereenigung Wintger: Bicherausstellung im Oktober Säit 23 Arbeiten in unserer Gemeinde Säit 24 Jugendfeuerwehr Wintger: Internationales Camp in Zelzate... .Säit 26 Keen Alkohol ënner 16 Joer Säit 27 Eröffnung van der Wëntger Schwëmm fir de Public Säit 28

Télécharger