Détail de la publication

Publication

Gemengeblad N° 05 2007-02

  • Gemengeblad

Coupe scolaire vam 5. Schouljoer Säit 2 Engt Wuärt vam Schäffen Carlo Weber Säit 3 Gemeinderatssitzung vom 23. April 2007 Säit 4 Konferenz zum Thema «Léiere léieren» Säit 9 Fräiwëllig Pompjeeën Gemeng Wëntger: Télévie Säit 11 Fotoreportage: Télévie den 4.+5. Mee zu Wëntger Säit 12 Gemeinderatssitzung vom 11. Juni 2007 Säit 14 Arbeiten in unserer Gemeinde Säit 18 Umweltkomission – Gemeinde Wintger Säit 20 an eisen Diärfer Säit 20 Club Senior «Haus op der Heed» Säit 21 Eröffnung eines Schreibzeugmuseums in Asselborn-Mühle Säit 21 Das Altersheim in Klerf Säit 22 Die Kommissionen der Gemeinde Wintger Säit 23 Schulfest den 8. Juli 2007 in Wintger Säit 24

Télécharger