Détail de la publication

Publication

Gemengeblad N° 20 2012-02

  • Gemengeblad

Déclaration du collège échevinal pour la période 2011-2017 Säit 3 Aweihung Saal Boxhorn Säit 6 Gemeinderatssitzung vom 04. April 2012 Säit 7 Gemeinderatssitzung vom 23. Mai 2012 Säit 17 Einweihung des neu gestalteten Kulturzentrums in Wintger Säit 20 Ehre wem Ehre gebührt ! Erste Ausgabe des «Wëntger Owend» Säit 22 Membres des Comités des principaux Syndicats intercommunaux Säit 23 Schoulfest zu Wëntger Säit 24 Heures d’ouverture de la piscine Säit 24 24 Stonnen Velo Wëntger Säit 25 «Journée d’information et de rencontre» Säit 26 Goldenes Priesterjubiläum Säit 28 Bummelbus Säit 29 Nationalfeierdag Säit 30 Visite de la Maison Relais, le 23 mai 2012 Säit 31 Arbeiten in unserer Gemeinde Säit 32 Ee Bôm fiir den neien Gemengerôt Albert Koos Säit 35 Manifestatiounskalenner – calendrier des manifestations Säit 36

Télécharger