Détail de la publication

Publication

Gemengeblad N° 31 2016-01

  • Gemengeblad

Sanfter Tourismus, eine Chance für Wintger? Säit 3 Gemeinderatssitzung vom 15. Oktober 2015 Säit 4 Réunion du conseil communal du 15 octobre 2015 (Rapport succinct) Säit 8 Präsentation Kläranlage Trotten Säit 10 Ouverturesconcert vom „De klenge Maarnicher Festival“ 2016 zu Wëntger Säit 12 Gemengeniessen an Personaléierung Säit 13 Erneuerung des Festsaales in Trotten Säit 14 Erhalt traditioneller Pflaumensorten in Wincrange Säit 16 Gestion des Immeubles Säit 18 Jahre der Veränderung - Feuerwehr Wintger Säit 19 Krëstfeier bei de klengen Kiemelkiddies Säit 20 „Éischt Hëllef“ – Projet an der Maison Relais Wëntger Säit 20 Kiemelkiddies um Air Tramp Säit 21 Lutte et prévention contre le cambriolage Säit 22 Vorbeugen gegen Einbruch Säit 23 Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember 2015 Säit 24 Réunion du conseil communal du 14 décembre 2015 (Rapport succinct) Säit 30 Auf den Spuren der historischen Postroute ‚Thurn & Taxis‘ Säit 32 Verdiente Anerkennung für angehende Musiker des Kanton Clerf Säit 33 Gemeinderatssitzung vom 28. Dezember 2015 Säit 34 Réunion du conseil communal du 28 décembre 2015 (Rapport succinct).. Säit 44 Arbeiten in unserer Gemeinde Säit 46 Calendrier des manifestations Säit 48

Télécharger