Détail de la publication

Publication

Gemengeblad N°37 2018-01

  • Gemengeblad

​Iwwersiicht
Schäfferotserklärung fir d’Legislaturperiode 2017-2023 Säit 4

Gemeinderatssitzung vom 23. November 2017 Säit 8
Réunion du conseil communal du 23 novembre 2017 (Rapport succinct Säit 15
Gemeinderatssitzung vom 21. Dezember 2017 Säit 17
Réunion du conseil communal du 21 décembre 2017 (Rapport succinctSäit 22
Gemeinderatssitzung vom 11. Januar 2018 Säit 24
Réunion du conseil communal du 11 janvier 2018 (Rapport succinctSäit 29

Nei Installatiounen an der Entrée vom Sport- a Kulturzentrum Säit 31
Erklärungen zur Arbeitsgruppe / Explication du groupe de travail „Haus 2025“ ....... Säit 32
Bewerbung für die beratenden Gemeindekommissionen / Candidature
pour les commissions consultatives communales ............................................................ Säit 33
Jahresabschlussfeier der Gemeindeverwaltung am 6. Januar 2018 ............................. Säit 36
Recrutement d’enquêteurs «free-lance» ............................................................................. Säit 37
Arbeiten unserer Gemeinde ................................................................................................... Säit 38
Reglement vom 21.04.2011 betreffend die Vizinal- Feld-, und Waldwege
der Gemeinde Wintger ............................................................................................................ Säit 42
Mëttesdësch an der Gemeng Klierf, Kiischpelt a Wëntger .............................................. Säit 43

De neie Restaurant „Chez Ralf“ bei den Kiemelkiddies .................................................... Säit 44
Wintger: Aktive Elternvereinigung Aus der diesjährigen Generalversammlung ......... Säit 46
Atert-Lycée Réiden - Internat ................................................................................................ Säit 47
Heckenpflanzaktion 2017 ....................................................................................................... Säit 47

Bau von einem Regenüberlaufbecken mit Pumpstation in der Ortschaft Hamiville . Säit 48
Was ist PAK? / Dosage des HAP dans les enrobés ......................................................... Säit 50
Durabilité et environnement / Nachhaltigkeit macht Schule........................................... Säit 52

Post-History-Touren Aasselburren: Op de Spure vun de Postreider viru 500 Joer .. Säit 55
Calendrier des manifestations ........................................................................................... Säit 56

Télécharger