Détail de la publication

Publication

Gemengeblad N° 25 2014-01

  • Gemengeblad

Richtig Informéiert Säit 3 Elections pour la Chambre des Députés du 20 octobre 2013 Säit 4 Gemeinderatssitzung vom 18. September 2013 Säit 8 Réunion du conseil communal du 18. September 2013 (Rapport succinct) Säit 15 Einweihung der neuen Leichenhalle und des vergrößerten Friedhofs in Doenningen Säit 17 Aweihung van den Stroossen Säit 18 Ehrungen zum Cäcilientag beim Musikverein Wintger Säit 18 Vortragsreihe: Familie Säit 19 Wëntger Owend 2014: OPROUF Säit 19 2014: “Uebstkultur 2.0“ in der Gemeinde Wintger Säit 20 Elections européennes 2014 Säit 22 «Eise gemengen-Labo» service de proximité signé Ketterthill Säit 23 Gemeinderatssitzung vom 19. November 2013 Säit 24 Réunion du conseil communal du 19. November 2013 (Rapport succinct) Säit 32 Ein Sängertreffen besonderer Art in Hoffelt Säit 34 Dag vam Baam - November 2013 Säit 35 Visite van der Kläranlage Säit 36 Schecküberreichung in Wintger: Von Differdingen zum Nordkap Säit 37 «Eise gemengen-Labo» Dienstleistung von Ketterthill in Ihrer Nähe.. Säit 38 Wahl zum Europäischen Parlament 2014 Säit 39 Gemeinderatssitzung vom 13. Januar 2014 Säit 40 Réunion du conseil communal du 13. Januar 2014 (Rapport succinct) Säit 43 Informationsabend „Dagesmamm ginn“ un Vortragsreihe Säit 44 Gemeinderatssitzung vom 21. Januar 2014 Säit 45 Réunion du conseil communal du 21. Januar 2014 (Rapport succinct) Säit 57 Gemeinderatssitzung vom 4. Februar 2014 Säit 60 Réunion du conseil communal du 4 février 2014 (Rapport succinct Säit 62 D’Gemeng Wëntger feiert den 11.01.2014 Säit 63 Wëntger Schwemm Säit 64 Widderhuelungscours: eischt hëllef Säit 64 Regionale LEADER -Versammlung in Wintger Säit 65 Arbeiten in unserer Gemeinde Säit 66 Calendrier des manifestations Säit 68

Télécharger