Détail de la publication

Publication

Gemengeblad N° 27 2014-03

  • Gemengeblad

Klimapakt an Verkéierskonzept Säit 3 Gemeinderatssitzung vom 11. Juni 2014 Säit 4 Réunion du conseil communal du 11 juin 2014 (Rapport succinct) Säit 9 67. Grand-Prix Génaral Patton Säit 12 Jugendtreff Norden (maison de jeunes) Säit 12 Journée découverte dans notre commune Entdeckungstag in unserer Gemeinde Säit 13 Die Gemeinde Wintger erhält die offizielle Klimapakt-Zertifizierung (45,8 %) Säit 14 BABYKREES Säit 15 24 Stonnen Velo Wentger Gedenken an Camille Arend und Noémie SiebenallerSäit 16 Nationalfeiertag in unserer Gemeinde Säit 20 Gemeinderatssitzung vom 7. Juli 2014 Säit 22 Réunion du conseil communal du 7 juillet 2014 (Rapport succinct) Säit 26 Gemeinderatssitzung vom 16. September 2014 Säit 27 Réunion du conseil communal du 16 septembre 2014 (Rapport succinct) Säit 35 Sich erinnern, Zukunft gestalten - Einweihung des Tals des Friedens und seiner Denkmäler Säit 38 Kiddie-Summer 2014 Säit 40 Pharmacie Wincrange Säit 42 Service Krank Kanner Säit 44 A’Musée: Weelzer Senioren a Kanner vun Wëntger hunn sech besser kennegeléiertSäit 47 En neie Bléck op d’Lëtzebuerger Geschicht Säit 48 Elteren-Eck fir / Froën iwwer Erzéiung coin des Parents / questions sur l’éducation Säit 48 Vortragsreihe Jugend Säit 49 Gemeinde Wintger vor Beitritt zum Naturpark Our Säit 50 Etude préparatoire zur Erweiterung des Naturpark Our Säit 52 Arbeiten in unserer Gemeinde Säit 54 Calendrier des manifestations Säit 56

Télécharger