Actualité

Concours de dessin de l'école fondamentale

Le concours de dessin de l'école fondamentale est terminé et les gagnants ont été choisis par le jury.

Le prix est un repas pizza pour la classe du gagnant, livré par la pizzeria « Il Pugliese » à Wincrange.

Merci pour toutes les participations !

---

De Molconcours vun der Grondschoul ass ofgeschloss, an d'Gewënner goufe vum Jury ermëttelt.

De Präis ass engt Pizza-Iessen fir déi ganz Klass vum Gewënner, geliwwert vun der Pizzeria "Il Pugliese" vu Wëntger.  

Merci fir d' Matmaachen!

---

Der Malwettbewerb der Grundschule ist abgeschlossen, und die Gewinner wurden von der Jury ermittelt.

Der Preis ist ein Pizza-Essen für die ganze Klasse des Gewinners, geliefert von der Pizzeria „Il Pugliese" in Wintger.

Danke für die Teilnahme! ​


Dessins gagnants / Biller vun de Gëwenner / Zeichnungen der Gewinner: