Kannerfaasbal ab 14:00

Date: 28.01.2018 14:00
Zu Aasselbuer am Veräinssall van 14:30 bis 18:30 Auer - Den Entrée as fräi Org.: Duarefatelier Aasselburren